Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh , w związku z art. 395 ksh oraz Art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 08.00, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
  d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
  e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
  w 2023 r.
  f) przeznaczenia zysku netto za 2023 r.
 6.  Zamknięcie obrad

 

Dokumenty do pobrania – projekty uchwał:

 1. Nr 1 zatwierdzenie spr.fin 2023
 2. Nr 2 zatwierdzenie spr.Zarządu z działalności 2023
 3. Nr 3 zatw.spr. Rady Nadzorczej 2023
 4. Nr 4 absolutorium Prezes W.Nowok 2023
 5. Nr 5 absolutorium Vice Prezes B.Wieczorek 2023
 6. Nr 6 absolutrium Rada Nadzorcza BOGDANA NOWOK 2023
 7. Nr 7 absolutorium Rada Nadzorcza D.Tabin 2023
 8. Nr 8 absolutorium Rada Nadzorcza .J.Płaczek 2023
 9. Nr 9 przeznaczenie zysku 2023
Poprzedni Archiwum