Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz Art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 25.05.2021 r. o godz. 08.00, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
f) przeznaczenia zysku netto za 2020 r.
g) przyznanie premii finansowej Radzie Nadzorczej za wykonanie obowiązków w 2020 r.
6. Zamknięcie obrad

Dokumenty do pobrania:

Projekty uchwał: Pobierz

Previous